بلوار جمهوری، جنب خیابان نارون، دید از ارم به جمهوری

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0630

175,000,000 تومان

میدان ارم، دید از میدان

 • 4*6 ابعاد

 • کد سازه SHZ0181

225,000,000 تومان

بلوار آزادی، میدان گاز، دید از میدان گاز به بلوار اطلسی

 • 4*6 ابعاد

 • کد سازه SHZ0143

215,000,000 تومان

دروازه کازرون دید از شاهچراغ

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0239

200,000,000 تومان

دروازه کازرون دید به شاهچراغ

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0240

200,000,000 تومان

فلکه فخرآباد، دید از میدان به شاهچراغ

 • 3*6 ابعاد

 • کد سازه SHZ0621

140,000,000 تومان

بلوار امیرکبیر، ابتدای سفیر شمالی

 • 3*6 ابعاد

 • کد سازه SHZ0636

140,000,000 تومان

بلوارامیرکبیر، بعد از شماره گذاری خودرو، خروجی شیراز

 • 5*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0659

90,000,000 تومان

بلوارامیرکبیر، نرسیده به شماره گذاری خودرو، ورودی به شیراز

 • 5*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0262

90,000,000 تومان

بلوار مدرس، روبروی خیابان فضل آباد دید به فرودگاه

 • 3*13 ابعاد

 • کد سازه SHZ0234

175,000,000 تومان

میدان گلستان (ابتدای کلبه سعدی)، جنب پایانه مسافربری

 • 4.1*7.6 ابعاد

 • کد سازه SHZ0655

165,000,000 تومان

بلوار هفت تنان دیداز دروازه قرآن به دلگشا

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0237

190,000,000 تومان

بلوار هفت تنان دیداز باغ دلگشا به دروازه قرآن

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0238

190,000,000 تومان

حسینی الهاشمی، بلوار آفرینش، دید به نمایشگاه بین المللی

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0633

140,000,000 تومان

حسینی الهاشمی، بلوار آفرینش، دید از نمایشگاه بین المللی

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0634

140,000,000 تومان

شهرک گلستان، میدان اول

 • 3*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0637

140,000,000 تومان

میدان 12 فروردین (تل پروس) به سمت بلوار ارتش

 • 3*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0642

125,000,000 تومان

اتوبان رحمت، مقابل مسلم دیداز فرودگاه

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0217

125,000,000 تومان

اتوبان رحمت، مقابل مسلم دیدبه فرودگاه

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0219

125,000,000 تومان

اتوبان رحمت، روبروی قالیشویی، دید به باغ جنت

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0631

125,000,000 تومان

اتوبان رحمت، روبروی قالیشویی، دید از باغ جنت

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0638

125,000,000 تومان

اتوبان سرداران، پل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0223

125,000,000 تومان

اتوبان سرداران، پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0225

125,000,000 تومان

بزرگراه چمران روبروی بیمارستان MRI، غرب به شرق

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0036

75,000,000 تومان